*** Informatie disclaimer ***

Alhoewel ik uiterst zorgvuldig met informatie ben omgesprongen, kan informatie op deze site verouderd of incorrect zijn. Ondanks de constante zorg en aandacht die ik besteed aan mijn site is het mogelijk dat de informatie die ik heb vermeld onvolledig of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om mijn site te kunnen raadplegen. Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Ik sta niet garant voor op gelinkte sites gedane beweringen. Met het oog op al bovenstaande wordt de bezoeker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor het gebruik van via deze site verkregen informatie.


6 december 2011, Roos BoumGehele site ©RoosBoum
*** Disclaimer ***