Münchhausen by proxy en Rechtszaken

Familierecht

Het is aan de familierechter om te beslissen of het kind uit huis geplaatst moet worden. Het kind wordt eerst in bescherming genomen en bij de ouders weggehaald. Dan komt er óf een hereniging óf de Münchhausen by proxy-dader wordt uit de ouderlijke macht ontzet. Dit alles valt buiten het strafrecht.

 

Strafrecht

Omdat Münchhausen by proxy moeilijk te bewijzen is, worden daders zelden strafrechterlijk vervolgd. Ze zouden aangeklaagd kunnen worden wegens kindermishandeling, bedrog en misleiding. Maar rechters willen er niet echt aan, omdat veel bewijsmateriaal indirect is. Ook rust er nog steeds een taboe op het idee, dat moeders hun kinderen bewust kwaad zouden berokkenen. Men is vertrouwd met duidelijk zichtbare vormen van geweld, zoals slaan. Die dingen tolereert de maatschappij niet. Maar we zijn niet vertrouwd met verborgen geweld op kinderen. Münchhausen by proxy wordt meestal behandeld als een typische kindermishandelingzaak.

Toelichting op familie- en strafrecht citaat ‘Inleiding in het recht’

door P.B.Cliteur

Familierecht
Bij het privaatrecht staat het individueel belang centraal waarbij de partijen bestaan uit burgers. Tot het privaatrecht behoren het personen- en familie recht en het vermogensrecht. Het familierecht, regelt de relaties tussen familieleden.
Bij het privaatrecht wordt juridisch gesproken over overeenkomsten tussen contractanten/partijen met wederzijdse verbintenissen. De verbintenis is tweeledig, namelijk schuldeiser/crediteur en/of schuldenaar/debiteur.
Strafrecht
Bij het publiekrecht staat het algemeen belang centraal, waarbij de partijen bestaan uit overheid en burger. Tot het publiekrecht behoren het staatsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. Het strafrecht komt pas aan de orde als alle andere middelen hebben gefaald. Het is een aanvulling op de andere normenstelsels. De geregelde normen worden van zodanig belang geacht, dat de staat zich geacht voelt in te grijpen. Het strafrecht wordt ook wel sanctierecht genoemd omdat de straffen veel hoger kunnen zijn. Overtredingen zijn hier de minder ernstige misdaden. Misdaden zijn zaken die zedelijk sterke afkeer krijgen. Opzettelijke zaken, doleuze delicten worden zwaarder bestraft dan zaken waar sprake is van schuld, culpoze delicten.
 
 
Verder naar: 'Artikel rechercheur'